Tel. 03 241 20 00 | Fax 03 248 18 05
E-mail: info@depannage2000.be

Alarmcentrale 24/7

Privacyverklaring

Principe

Bescherming van de privacy van een individu is een fundamenteel recht. Om je als klant onze diensten en producten te kunnen leveren, moeten we noodgedwongen beschikken over enkele persoonsgegevens. Depannage 2000 streeft ernaar persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Deze privacyverklaring is bedoeld om je inzicht te verschaffen in de manier waarop Depannage 2000 persoonsgegevens verwerkt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is iedere vorm van informatie over een geidentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn de naam van een persoon, een foto, een video-opname, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een bankrekeningnummer, een verslag van een gesprek, een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, een audio-opname, een chat-gesprek, sociale media berichten, schriftelijke correspondentie, internet-gerelateerde surf-informatie, enz. Deze gegevens worden verzameld op meerdere manieren:

 • gegevens worden door klanten zelf overhandigd aan Depannage 2000,
 • Depannage 2000 wijst gegevens toe aan klanten voor het gebruik van Depannage 2000 producten en/of diensten,
 • Depannage 2000 verzamelt gegevens van klanten door het gebruik van Depannage 2000 producten en/of diensten,
 • Depannage 2000 ontvangt gegevens van klanten via derden, onder voorwaarde dat deze derden de betreffende gegevens conform de Europese en Belgische regelgeving op een juiste wijze hebben verworven en verwerkt.

De verzamelde gegevens kunnen met elkaar gecombineerd worden.

Verwerken van persoonsgegevens

Depannage 2000 bedoelt met verwerking: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Depannage 2000 verwerkt enkel persoonsgegevens op basis van:

 • een contractuele overeenkomst, of,
 • na toestemming van de betreffende persoon, of,
 • een gerechtvaardigd belang, of,
 • een wettelijke verplichting.

Depannage 2000 kan besluiten om gegevens binnen de eigen organisatie te verwerken, of de verwerking geheel of gedeeltelijk te delegeren aan een externe organisatie. In dat geval worden persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van Depannage 2000 doorgegeven aan deze partijen voor verwerking. De doorgifte gebeurt enkel voor dezelfde verwerkingsdoelen als bij Depannage 2000 zelf. Depannage 2000 ziet erop toe dat deze partijen de gegevens op eenzelfde manier als Depannage 2000 vertrouwelijk en veilig beheert en verwerkt. Depannage 2000 dwingt dit contractueel af, kan hier op toezien, en kan deze partijen auditeren of laten auditeren.

Doeleinde van die verwerking

Depannage 2000 verwerkt de persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. Depannage 2000 verwerkt enkel de gegevens die vereist zijn om deze verwerkingsdoelen te realiseren. Depannage 2000 verwerkt geen gegevens die niet bijdragen aan een vooraf bepaald doel. De enige uitzondering hierop betreffen wettelijke verplichtingen. De verwerkingsdoelen worden gedocumenteerd in het "Depannage 2000 - Register van de verwerkingsactiviteiten". Dit register documenteert de verwerkingsactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van Depannage 2000 plaats vinden:

 • een beschrijving van de verwerkingsdoelen en hun wettelijk basis,
 • een beschrijving van de categorieen van persoonsgegevens, betrokkenen en ontvangers,
 • indien mogelijk, de beoogde termijn waarbinnen de verschillende categorieen van gegevens worden gewist, en,
 • indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Dit register staat steeds ter beschikking van de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit.

Doorgeven van persoonsgegevens

Een gegevensontvanger is een derde partij waaraan Depannage 2000 gegevens verstrekt zonder een delegatie voor verdere verwerking. Derde partijen zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheidsinstanties, een dienst of een ander orgaan, die niet betrokken zijn bij de verwerking van de betreffende gegevens. Depannage 2000 verkoopt of geeft geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij de persoon hiervoor toestemming geeft. Depannage 2000 geeft enkel persoonsgegevens door zonder toestemming van de betrokkene indien de wetgeving Depannage 2000 hiertoe verplicht. Eventuele doorgaven van persoonsgegevens worden gedocumenteerd in het "Depannage 2000 Register van de verwerkingsactiviteiten".

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Depannage 2000 bewaart de persoonsgegeven niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwezenlijking van het doel. Sommige gegevens moeten worden bewaard voor een termijn bij wet opgelegd (vb. boekhoudkundige stukken). De bewaartermijnen worden gedocumenteerd in het Depannage 2000 Register van de verwerkingsactiviteiten.

Rechten van de klant

Elke persoon waarvan Depannage 2000 gegevens verwerkt (dit is de betrokkene) beschikt vanuit de wetgeving over verschillende rechten:

 • Recht op informatie: Depannage 2000 moet in alle transparantie informatie verstrekken aan de betrokkene over hoe en welke persoonsgegevens Depannage 2000 verwerkt.
 • Recht van inzage: De betrokkene heeft het recht om te weten of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt of niet; Depannage 2000 moet op verzoek gratis een kopie verstrekken van de verwerkte persoonsgegevens. Ook voor de data van Depannage 2000 bij derde partijen moet het noodzakelijke gebeuren om deze data via Depannage 2000 aan de betrokkene aan te leveren.
 • Recht op correctie: Depannage 2000 moet de persoonsgegevens corrigeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn en moet eventuele derde partijen informeren als Depannage 2000 hen gecorrigeerde gegevens heeft bezorgd. Tevens moet Depannage 2000 de betrokkene meedelen aan welke derden de gecorrigeerde gegevens werden bezorgd en nazien indien de correctie werd doorgevoerd.
 • Recht op gegevenswissing: De betrokkene kan Depannage 2000 vragen om te worden vergeten en te worden verwijderd uit de bestanden van Depannage 2000 (inclusief bestanden van derde partijen indien deze data voor Depannage 2000 verwerken), hierbij rekening houdende met wettelijke of contractuele uitzonderingen.
 • Recht op beperking van de verwerking: Wanneer de betrokkene een bezwaar, recht van verwijdering of correctie aanvraagt, kan ook het recht van beperking aangevraagd worden.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hij/zij heeft verstrekt te laten overdragen naar een andere verwerker.
 • Recht van bezwaar: De betrokkene kan zich verzetten tegen direct marketing, verwerking o.b.v. gerechtvaardigde gronden, en, verwerking voor wetenschappelijk of historisch onderzoek. Alle betrokkenen hebben het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming (bv. profiling).

Deze rechten kunnen op 2 manieren uitgeoefend worden:

 • via e-mail ter attentie van privacy@depannage2000.be, of,
 • via een schriftelijke aanvraag ter attentie van Depannage 2000, Risicobeheer - Gegevensbescherming, Emiel Vloorstraat 2, B-2660 Antwerpen

Identificatie

Om een of meerdere rechten schriftelijk of via e-mail uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen, moet de aanvrager een bewijs van identiteit verschaffen. Bij voorkeur is dit de voorkant van de identiteitskaart. Depannage 2000 beantwoordt de aanvraag binnen een termijn van maximum 7 dagen, na ontvangst van de schriftelijke aanvraag of e-mail. De regelgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetgeving bepaalt de plichten van Depannage 2000 voor de verwerking van persoonsgegevens.  Meer informatie over deze regelgeving kan bekomen worden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit. De klanten die misnoegd zijn omdat Depannage 200 niet aan hun privacy-verwachtingen voldoet, hebben steeds het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via mail naar contact@apd-gba.be.

Opmerking

Depannage 2000 refereert soms naar derden (websites, sociale media, event-organisatoren, enz.) waarvan de voorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacy-verklaring vallen. De klant moet in dat geval zelf initiatief nemen om zich te informeren bij deze derden over het door hen gehanteerde beleid inzake de bescherming van gegevens.Cookiebeleid

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

Waarom gebruiken we cookies ?

Depannage 2000 gebruikt vier soorten cookies voor zowel functionele als analytische doeleinden:

 • Noodzakelijke cookies dienen om een website vlot bruikbaar te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
 • Functionele cookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont. Zonder deze cookies krijg je de standaard versie van de website te zien.
 • Performantie cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
 • Personalisatie cookies zorgen ervoor dat we inhoud en advertenties afstemmen op jouw voorkeuren en surfgedrag op onze websites en zo relevanter maken voor de individuele gebruiker. Zonder deze cookies zie je een standaard versie van de website en een standaard reclame-aanbod.

Hoe zie ik welke cookies op mijn toestel geplaatst zijn?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Hoe verwijder ik cookies?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel kan verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Links

Firefox:

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari:

https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Internet explorer:

https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies